سرویس مینی چیلر

مقدار شارژ گاز مینی چیلر باید چقدر باشد ؟

مقدار شارژ گاز مینی چیلر باید چقدر باشد ؟ در عملکرد بهینه و کارایی مطلوب مینی چیلر، مقدار شارژ گاز این سیستم یکی از جوانب حیاتی مورد تو...

ادامه مطلب